با توجه به نظراتی که افراد فعال در حوزه محیط زیست فعال هستند بسیاری بر این باور هستند که دلیل اصلی عدم بارش ها در ایران و برخی از کشور های منطقه پدیده گرمایش زمین تغییر اقلیم آب و هوایی...