به گزارش زوم تک اطلاعات کاربران تپسی شامل مسافران و رانندگان هک شده است براساس اسنادی که به دست زوم تک رسیده است اطلاعات کاربران تپسی شامل شماره تماس نام و نام خانوادگی و آدرس مسافران هک شده است. مدارکی...