بسیاری از مردم هر اتفاقی که در شبکه های اجتماعی و دنیای اینترنت مطرح می شود را باور می کنند. یکی از این موضوعات تلویزیون های دارای جیوه قرمز است که در ماه های گذشته در شبکه های اجتماعی مطرح...