فیفا ۱۷،تغییری بزرگ

چندی پیش بود که EA ترلیری از فیفا جدید منتشر کرد و همگان را به تعجب وا داشت تغییر موتور گرافیکی بازی به فراست بایت باعث تعجب همگان شده بود…