آلوده شدن هزاران کامپیوتر ویندوزی به بدافزار Nodersok

آلوده شدن هزاران کامپیوتر ویندوزی به بدافزار Nodersok

گزارش جدید مایکروسافت از آلوده شدن هزاران کامپیوتر ویندوزی به بدافزار Nodersok اطلاع میدهد. این بدافزار که توسط برنامه دیفندر مایکروسافت غیر قابل تشخیص می باشد، توسط مایکروسافت و قسمت…