ری استارت و محمد حسینی

ری استارت و حمله به مساجد و بانک ها

ری استارت نام یک برنامه تلویزیونی در شبکه های بیگانه است ، که مجری بدنام سید محمد حسینی مدیر این برنامه است. در روز های اخیر ویدئو هایی در دنیای…