اوورکلاک کردن CPU

نحوه اوورکلاک کردن CPU

پیش از اینکه CPU موردنظر خود را اورکلاک نمایید باید چند اصل را در نظر داشته باشید. اصل اول گرما می باشد که به طور ناگهانی با افزایش میزان فعالیت…