زلزله

نرم افزار پیش بینی زلزله

نرم افزار پیش بینی زلزله : متاسفانه زلزله یکی از اتفاق های بوده است که اخیرا زیاد اتفاق افتاده است و نام آن را بسیار شنیده ایم.زلزله و بلاهای طبیعی دیگر…