این بار مورچه ها الگوی انسانها میشوند ! ” بخش نخست “

11ام مهر, 1393   نوشته شده توسط
1  

این بار مورچه ها الگوی انسانها میشوند ! " بخش نخست " : مطالعات نشان داده که مورچه ها حشراتي اجتماعي هستند که به صورت جمعی زندگي مي کنند و رفتار آنها بيشتر در جهت بقاء جمعیت کل است تا درجهت بقاء يک جزء از آن . يکي از مهمترين و جالبترين رفتار مورچه ها

ادامه مطلب