شارژ گوشی های همراه با لیزر مادون قرمز (2)

روش نوین و سریع شارژ گوشی های همراه با لیزر مادون قرمز

بخاطر نیاز شدیدی که بعد از ورود و همه گیر شدن گوشی های هوشمند به منابع تامین انرژی این دستگاه ها حس شد، تکنولوژی های مربوط به آن روز به…