آموزش گرفتن کارت اهداء اعضا

2ام مهر, 1396   نوشته شده توسط
1  

کارت اهداء عضو : حتما تا به حال با شعار اهدای عضو، اهدای زندگی روبرو شده اید. شاید در برخورد با این شعار هم ناراحت شویم و هم خوشحال…. با اهدای عضو یک نفر از میان ما می رود و با اهدای زندگی ، شخصی به زندگی باز می گردد. اگر یه لحظه تصور چنین وضعیتی را

ادامه مطلب