بوزون هیگز

پس از کشف هیگز، فیزیکدانان چشم اندازی در مورد کشف رمز و راز جهان ارائه دادند

نزدیک 700 نفر از فیزیکدانان ذرات بنیادی حدود 100 دانشگاه پس از نه روز مذاکرات فشرده به این نتیجه رسیدند که در یک چارچوب واحد و یکپارچه برای برداشتن نقاب…