پایه حقوق سال 1397

پایه حقوق سال 1397

پایه حقوق سال 1397 : با توجه به گفته های آقای محمدباقر نوبخت  (سخنگوی دولت) در سال 97 میزان تورم زیر 9 درصد خواهد بود.لذا در سال 1397 نیز حقوق کارکنان دولت…