شیشه های هوشمند توانایی کنترل نور و گرما را بصورت یکجا دارند

۳۱ام مرداد, ۱۳۹۲   نوشته شده توسط
3 نظر  

محققان در آزمایشگاه ملی لارنس برکلی موفق به ساخت شیشه ای شدند  که می تواند به صورت انتخابی برای جلوگیری از نور مرئی و حرارت تولید شده  (NIR)  یا هر دومورد استفاده قرار گیرد . این شیشه های هوشمند با اعمال بار الکتریکی جزئی فعال می شوند . با استفاده از شیشه های تولید شده

ادامه مطلب