دو هفته دیگر برای فیلترینگ تلگرام تصمیم گیری خواهد شد

آپدیت جدید تلگرام / ظرفیت گروه ها به 1000 نفر افزایش پیدا کرد

کاربران تلگرام با آپدیت جدیدی که برای آن ارائه شده است می توانند ظرفیت گروه های خود را از ۲۰۰ نفر به گروه های supergroups  ارتقاء داده تا به این…