سلبریتی

سلبریتی چیست؟

سلبریتی از لحاظ معنایی دامنه ی گسترده ای دارد و می تان گفت که معنای آن را از طریق یک سری پارامترهای اجتماعی می توان تشخیص داد. سلبریتی به افرادی…