شرکت ها پاسخگوی قطعی و وصلی مداوم اینترنت در کشور نیستند

9ام آبان, 1394   نوشته شده توسط
0  

موضوع کندی ارتباطات اینترنت کاربران ایرانی، طی هفته های اخیر شدت بیشتری یافته به طوری که کاربران را به اعتراض علنی و عمومی وادار کرده و این درحالی است که کاربران در تماس با اپراتورهای ارائه دهنده این خدمات، برای حل این مشکل راه به جایی نمی برند و شرکتهای اینترنتی این موضوع را به

ادامه مطلب